Selecteer uw voertuig:
Toon artikel

Herroepingsrecht & voorbeeldformulier voor herroeping

Widerrufsrecht 1

A. Annuleringsbeleid

Inleiding
De consument heeft een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

Herroepingsrecht
U heeft het recht dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, dient u ons (IOTuning GmbH, Am Alten Ostbahnhof 38, 44135 Dortmund, Duitsland, Tel.: 0231-58687250, Fax: 0231-58687259, E-Mail: info@iotuning.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering
Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Gekoppelde/gefinancierde transacties
Als u deze overeenkomst financiert door middel van een lening en later herroept, bent u ook niet langer gebonden aan de leningsovereenkomst, mits beide overeenkomsten een economische eenheid vormen. Dit geldt met name wanneer wij tegelijkertijd uw kredietgever zijn of wanneer uw kredietgever gebruik maakt van onze medewerking bij de financiering. Indien de lening reeds aan ons toekomt wanneer de herroeping ingaat of wanneer de goederen worden teruggezonden, treedt uw kredietgever in onze rechten en verplichtingen uit de gefinancierde overeenkomst ten opzichte van u met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of de terugzending. Dit laatste geldt niet indien deze overeenkomst betrekking heeft op de verwerving van financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten, deviezen of derivaten). Wilt u een contractuele verplichting zoveel mogelijk vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als u daarvoor ook een herroepingsrecht heeft.

Algemene instructies
1) Vermijd beschadiging of verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik zo nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
2) Stuur de goederen niet terug naar ons vrachtverzameling.
3) Wij wijzen erop dat de bovengenoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Annuleringsformulier
Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug.

Naar

IOTuning GmbH
Am Alten Ostbahnhof 38
44135 Dortmund
Duitsland
Fax: 0231-58687259
E-mail: info@iotuning.com

Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)


_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Formulier